lyprinol 980x175 px 2 1

Podmienky používania webu

Informácie uvedené na tejto webovej stránke sú pravidelne aktualizované. Spoločnosť nenesie a nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za správnosť a úplnosť informácií, ani za použitie alebo využitie informácií, ktoré sú uvedené na tejto stránke. Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek informácie o produkte uverejnené v štúdiách alebo poblikovanom výskume. Informácie neslúžia ako náhrada lekárskeho poradenstva. S konkrétnymi problémami a otázkami je vždy nutné obrátiť sa na lekára alebo ďalších odborníkov v zdravotníctve. 

 

Obsah tejto stránky je majetkom spoločnosti Australian Bodycare SK a Pharmalink International GmbH, EU. Obsah, obrázky, detaily a súbory na prevzatie sa nesmú upravovať alebo informácie z nich vytrhávať z kontextu. Akýmkoľvek nepovoleným zásahom do stránky, alebo jej nepovoleným použitím alebo jej jednotlivých zložiek, môže dôjsť k porušeniu autorských práv spoločnosti. Akékoľvek použitie autorského diela bez súhlasu autora alebo osoby, ktorej patrí právo na udelenie súhlasu s použitím diela, rovnako ako neoprávnené zásahy do autorského diela vrátane neoprávneného rozmnožovania a ukladania do pamäťových a elektronických médií, sú protiprávne a postihnuteľné v občianskoprávnej alebo trestnoprávnej rovine.

 

Všetky obchodné značky uvedené na tejto webovej stránke sú ochrannými známkami Pharmalink Services Europe GmbH, jej dcérskych spoločností alebo partnerských firiem. Akékoľvek nepovolené použitie, zásah do textu alebo grafického vyobrazenia alebo iného neoprávneného nakladania s nimi vrátane napodobnenia týchto ochranných známok alebo iných materiálov je výslovne zakázané a predstavuje porušenie autorského práva, zákona o ochranných známkach a vlastníckych práv.

 

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov na tejto webovej stránke. To je zodpovednosť autorov článkov.

 

Komerčné využitie alebo kopírovanie informácii uvedených na tejto web stránke je povolené len s písomným súhlasom zo strany autora!

 

Australian Bodycare 2013-2023 © Všetky práva vyhradené!