lyprinol 980x175 px 2 1

Klinické štúdie pre odbornú verejnosť

Existuje približne 2000 štúdií z celého sveta, ktoré potvrdzujú, že strava má vplyv na priebeh zápalových reumatických ochorení.

Za posledných viac ako 20 rokov bolo vykonaných niekoľko štúdií s Lyprinolom®, za účelom dôkazu účinnosti pri chronických zápalových ochoreniach ako je osteoartritída, reumatoidná artritída a astma. Štúdie boli vykonané na zvieracích, ale hlavne na ľudských modeloch.

Čo sa týka reumatických ochorení, v súhrne možno povedať, že pri dennej dávke 200 mg extraktu PCSO-524™ (tj. 4 kapsuly denne) užívanej počas 4 až 8 týždňov až 70-80% pacientov uvádza signifikantné zlepšenie klinického stavu. Zvýšenie pohyblivosti kĺbov, zmenšenie opuchu, výrazné zníženie bolesti, a v konečnom dôsledku aj zlepšenie kvality života. Dokonca neboli pozorované žiadne vedľajšie účinky, čo je predovšetkým pri dlhodobej liečbe veľmi dôležité. Pri použití štandardných rybích olejov 18/12 (18% EPA, 12% DHA) sú na dosiahnutie priaznivého účinku potrebné omnoho vyššie dávky, ktoré sa neodporúčajú hlavne pacientom vo vyššom veku.

 

Prehľad niektorých nedávnych štúdií:

 

M. Zawadzki, C. Janosh, J. Szechinski (2013) vypracovali štúdiu, v ktorej porovnávali účinok Lyprinolu® a rybieho oleja u pacientov s osteoartitídou kolena a/alebo bedrového kĺbu. Štúdia trvala 12 týždňov a zúčastnilo sa jej 50 pacientov vo veku viac ako 50 rokov. Boli náhodne rozdelení do skupín A a B. Pacienti zo skupiny A dostávali lipidový extrakt novozélandskej mušle so zeleným lemom PCSO-524™, pacienti zo skupiny B štandardizovaný rybí olej 18/12 (18% EPA, 12% DHA). Cieľom štúdie bolo skúmať zmiernenie bolesti vo vzťahu k zlepšeniu kvality života a bezpečnosti užívania PCSO-524™ v porovnaní s rybím olejom u pacientov.

Pacienti zo skupiny A užívajúci PCSO-524™ preukázali štatisticky signifikantné zlepšenie v porovnaní s pacientmi užívajúcimi rybí olej. Bol zaznamenaný 89% pokles v bolesti a 91% pacientov uvádzalo zlepšenie kvality života. Pacienti zo skupiny B, ktorí užívali rybí olej, zaznamenali signifikantne nižšie zlepšenie v priebehu štúdie a vyššiu mieru diskomfortu v priebehu štúdie.

Výsledky ukazujú, že prípravok PCSO-524™ môže poskytnúť potenciálnu alternatívnu terapiu pre pacientov trpiacich osteoartritídou bez vedľajších účinkov.

 

 

 

Grunwald et al. (2004) skúmal účinky Lyprinolu® pri reumatoidnej artritíde počas 12-týždňov u 50 pacientov. 34 z 50 pacientov vyžadovalo liečbu pred začatím štúdie a aj počas nej. Po dokončení štúdie 21 z 34 pacientov nevyžadovalo liečbu vôbec, alebo ich liečba mohla byť redukovaná. Na konci štúdie 38% pacientov nepociťovalo žiadne ťažkosti a znížilo sa percento pacientov trpiacich bolesťami zo 60% - na začiatku štúdie, na 25% - pri ukončení. Zo štúdie vyplýva, že Lyprinol® je efektívny a dobre tolerovaný dietetický doplnok liečby reumatoidnej artritídy.

 

Cho et al. (2003) viedol dvojmesačnú štúdiu, ktorej sa zúčastnilo 54 pacientov s osteoartritídou kolena a bedrového kĺbu. Pacienti dostávali dvakrát denne 2 kapsuly Lyprinolu®. Táto liečba viedla k signifikantnému zlepšeniu znakov a symptómov osteoartritídy. Pri liečbe počas 4 a 8 týždňov, 53% a 80% pacientov pociťovalo signifikantné zmiernenie bolesti a zlepšenie funkcie kĺbov. V priebehu štúdie neboli zaznamenané žiadne nežiaduce vedľajšie účinky. Zo štúdie vyplýva, že Lyprinol® je veľmi efektívny a sľubný protizápalový prostriedok pre zmiernenie symptómov osteoartritídy a je vhodný pre dlhodobú terapiu bez vedľajších účinkov.

 

Lau et al. (2004) skúmal účinnosť a bezpečnosť Lyprinolu® v randomizovanej, placebom kontrolovanej, dvojito zaslepenej štúdii, ktorej sa zúčastnilo 80 pacientov s chronickou artritídou kolena. Liečba trvala 6 mesiacov a merania boli vykonané na začiatku štúdie a potom po 2, 4, 8, 12, 18 a 24 týždňoch. Počas štúdie mali pacienti povolené užívať paracetamol podľa potreby.

Klinické hodnotenie bolo vykonané pomocou stupnice na hodnotenie bolesti kĺbov, posúdenie celkového stavu lekármi a pacientami, zároveň boli merané zápalové markery v krvi.

Zlepšenie nastalo v oboch skupinách (placebo aj Lyprinol®), no výrazné zlepšenie nastalo práve v skupine užívajúcej Lyprinol® a to už od 4. týždňa liečby. Počas štúdie neboli zaznamenané žiadne vedľajšie reakcie. Lyprinol® sa ukázal ako bezpečný, dobre tolerovaný a vhodný pre dlhodobú liečbu osteoartritídy. 

 

Lello et al. (2012) skúmal účinnosť a bezpečnosť Lyprinolu® u detských pacientov s miernou astmou. Štúdia trvala 16 týždňov a zúčastnilo sa jej 71 pacientov vo veku 6 - 13 rokov. Pacientom bol podávaný Lyprinol® alebo placebo, dve kapsuly, dvakrát denne. Ani v jednej skupine nebola prerušená stanovená liečba beta-antagonistami a v prípade potreby liečba kortikoidným inhalátorom.

U pacientov užívajúcich Lyprinol® došlo k zníženiu spotreby inhalačných kortikosteroidov. Lyprinol® bol dobre tolerovaný. Zo štúdie vyplýva, že Lyprinol® je bezpečným doplnkom liečby u aj pacientov s miernou až stredne závažnou astmou.

 

Skúsenosti pacientov, ktorí sa zúčastnili štúdie: 

Colleen a jej syn James: "Pred liečbou Lyprinolom® sme museli chodiť do nemocnice v priebehu pol roka, sedem alebo osemkrát. Po užívaní Lyprinolu® to bolo najviac dva alebo trikrát do roka. Po piatich mesiacoch James užíva inhalátor len dvakrát denne a prestal mať astmatické záchvaty."

Tom a jeho syn Noah: "Po štúdii s Lyprinolom® sa Noahov spánok zlepšil a jeho lekár mu postupne znižoval liečbu kortikoidmi. Mohol sa hrať s inými deťmi bez toho, aby dostal astmatický záchvat."

 

Mickleborough et al. (2013) cieľom štúdie bolo posúdiť efekt Lyprinolu® na funkciu pľúc a zápal dýchacích ciest u astmatikov, ktorí majú skúsenosti s bronchokonstrikciou vyvolanou fyzickou námahou. Štúdie sa zúčastnilo 20 pacientov vo veku 20 - 24 rokov s diagnostikovanou astmou a pozáťažovou bronchokonstrikciou. 

Štúdia dokazuje 59% zlepšenie vo funkcii pľúc po námahe dýchacích ciest, redukciu zápalu dýchacích ciest a astmatických symptómov. Pri používaní Lyprinolu® by bolo možné redukovať používanie kortikoidných inhalátorov hlavne u atlétov, ktorí majú astmu. Pacienti užívajúci Lyprinol® užívali bronchodilatátory priemerne 1,6-krát denne, zatiaľ čo pacienti, ktorí ho neužívali, potrebovali bronchodilatátory priemerne až 9,8-krát denne. 

 

Výskum publikovaný vo vedeckých časopisoch si môžete prečítať a stiahnuť vo formáte PDF TU.